Slide

Eko bomba na kvadrat

Liga za Varaždin će u mandatu riješiti najveći gradski problem – zbrinuti otpad s vodozaštićenog, ekološki i gospodarski neprihvatljivog, odlagališta u Brezju. Gradskom ćemo vijeću predložiti 5 spremnih i razrađenih opcija za zbrinjavanje otpada. U našim procjenama niti 1 kuna toga troška neće ići na račun Varaždinaca. U prvoj polovini mandata otpad koji prijeti ekološkom katastrofom, ali i mogućom požarima i zagađenjem podzemnih voda, više neće biti na lokaciji u Brezju. U taj će projekt biti uključeni vodeći eksperti i javnost kroz davanje projekta na javni uvid jer Varaždin više nema pravo na improvizaciju. Sav novi otpad bit će zbrinjavan prema najvišim europskim standardima jer Varaždin leži na vodozaštičenom području. Istovremeno ćemo izmjenama i dopunama prostornog plana pokrenuti prenamjenu sadašnjeg odlagališta u gospodarsku zonu i otvoriti prostor za nove gospodarske pogone. Izračuni koje je sačinio naš stručni tim gospodarskih eksperata govori o mogućnosti za kreiranje najmanje  1600 novih kvalitetnih radnih mjesta u novim gospodarskim objektima na tom prostoru. Cjelokupna investicija preobrazbe ovog prostora ima trojake izvore – proračun Grada Varaždina, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te sredstava fondova Europske unije.